Polityka Odpowiedzialnego Biznesu
Karta postępowania Grupy Sumitomo Riko

Działając zgodnie z duchem Sumitomo, który zakłada „uczciwość i dobre zarządzanie” oraz „nieprowadzenie działalności sprzecznej z zasadami etycznymi”, a także podążając za stworzoną przez siebie Filozofią zarządzania, Grupa Sumitomo Riko tworzy wartości społeczne poprzez wzmacnianie wartości korporacyjnej oraz w oparciu o etyczne, autonomiczne i odpowiedzialne działanie, dążąc jednocześnie do bycia „Global Excellent Manufacturing Company - Globalna Pierwszorzędna Firma Produkcyjna”.

Aby umożliwić zrównoważony rozwój społeczny w harmonii z ludźmi i Ziemią, naszą działalność oparliśmy na 10 filarach.

  1. Postawa wobec klientów oraz zrównoważony rozwój
  2. Uczciwe praktyki biznesowe
  3. Komunikacja z interesariuszami, ujawnianie informacji i zarządzanie nimi
  4. Poszanowanie praw człowieka
  5. Godne warunki pracy
  6. Ochrona środowiska globalnego
  7. Wkład dla społeczeństwa
  8. Poszanowanie międzynarodowych standardów postępowania i dobre stosunki ze społecznością lokalną
  9. Zarządzanie ryzykiem
  10. Inicjatywa naczelnego kierownictwa i wdrażanie niniejszej Karty

Wartości korporacyjne SumiRiko Poland

Wartości korporacyjne SumiRiko Poland oparte są na czterech filarach: bezpieczne miejsce pracy, ochrona środowiska, jakość naszych produktów oraz działania na rzecz lokalnej społeczności.

Fundamentem naszych działań jest poszanowanie praw człowieka oraz przestrzeganie przepisów ustawowych, wykonawczych jak również przestrzeganie międzynarodowych kodeksów postępowania-COMPLIANCE.

Image
Interesariusze SumiRiko Poland

Zgodnie z wartościami korporacyjnymi oraz w odniesieniu się do normy ISO26000, SumiRiko Poland zdefiniowała swoich głównych interesariuszy oraz zobowiązania wobec nich.

interesariusze