Odpowiedzialność wobec pracowników

Zasoby ludzkie stanowią fundament a zarazem siłę napędową wzrostu i rozwoju korporacyjnego. Dlatego oferujemy pracownikom możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych - bowiem wiemy, że rozwój SumiRiko Poland zależy od wiedzy i umiejętności naszych pracowników.

Strategia Personalna

Wizja

SumiRiko Poland Sp. z o.o. dąży do pozyskania, utrzymania i rozwoju swoich pracowników poprzez podejmowanie działań gwarantujących stabilne zatrudnienie, bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz realizację aspiracji zawodowych.

Misja

Realizując strategię personalną SumiRiko Poland Sp. z o.o. kieruje się zgodnością z obowiązującymi przepisami prawa, literą Globalnego Kodeksu Postępowania Grupy Sumitomo Riko oraz rozwiązaniami przyjętymi w procedurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi SumiRiko Poland Sp. z o.o.

Wyznacznikiem działania SumiRiko Poland Sp. z o.o. w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi jest w szczególności:

  1. Poszanowanie dóbr osobistych pracownika oraz polityka równych szans i zapobieganie dyskryminacji.
  2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  3. Wzajemny szacunek, zaufanie i praca zespołowa.
  4. Kreowanie otwartej polityki informacyjnej.
  5. Tworzenie atmosfery pracy sprzyjającej podejmowaniu wyzwań i ciągłemu doskonaleniu.

Cel strategiczny

Podstawowym celem SumiRiko Poland Sp. z o.o. w zakresie zrządzania zasobami ludzkimi jest zapewnienie zmotywowanego oraz w pełni kompetentnego personelu, gwarantującego dalszy rozwój i sukces firmy.

Priorytety i kierunki działania

  1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników poprzez realizację programów szkoleniowych oraz stwarzanie możliwości doskonalenia na zajmowanym stanowisku.
  2. Aktywne budowanie wizerunku firmy, jako atrakcyjnego pracodawcy poprzez współpracę ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi o profilu technicznym.
  3. Zaangażowanie i partycypacja pracowników poprzez prowadzenie otwartej polityki informacyjnej.
  4. Wysłuchiwanie opinii i sugestii pracowników, a także angażowanie załogi w działania z zakresu KAIZEN oraz poprawy ergonomii miejsca pracy.

Podejście do kwestii bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

SumiRiko Poland przykłada dużą wagę do propagowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Naszym celem jest wyeliminowanie wypadków w miejscu pracy oraz stworzenie komfortowego, przyjaznego pracownikom środowiska, bezpiecznego dla ich zdrowia i życia. Nasze wysiłki zostały wysoko ocenione – dwukrotnie zwyciężyliśmy w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w Małopolsce (2011 oraz 2014r.). W 2012 roku zdobyliśmy drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie dobrych praktyk BHP, organizowanym przez EU-OSHA and CIOP (The European Agency for Safety and Health at Work and Polish Central Institute for Labor Protection).

SumiRiko Poland Sp z o.o. wdrożyła i utrzymuje Zintegrowany System Środowiskowy oraz BHP spełniający wymagania norm ISO 14001 oraz ISO 45001, co zostało potwierdzone uzyskaniem certyfikatu.

Image