Odpowiedzialność za środowisko naturalne

SumiRiko Poland dokłada wszelkich starań, by chronić środowisko naturalne i rozwiązywać problemy z nim związane.

System Zarządzania Środowiskowego

SumiRiko Poland Sp z o.o. wdrożyła i utrzymuje Zintegrowany System Środowiskowy oraz BHP spełniający wymagania norm ISO 14001 oraz ISO 45001, co zostało potwierdzone uzyskaniem certyfikatu zintegrowanego w 2015 roku.

Polityka środowiskowa

Kluczowe działania w zarządzaniu wpływem na środowisko

  • minimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez podejmowanie działań zmierzających do zachowania i zwiększenia bioróżnorodności oraz odzysku i recyklingu surowców,
  • prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia ilości zużywanych surowców, wytwarzanych odpadów oraz racjonalnego gospodarowania wodą,
  • podnoszenie świadomości, odpowiedzialności i zaangażowania wszystkich pracowników w zakresie ochrony środowiska oraz promowanie działalności prośrodowiskowej w lokalnym społeczeństwie,
  • ciągłe monitorowanie i eliminowanie substancji z naszych produktów limitowanych przez klientów.

Redukcja emisji CO2

SumiRiko Poland podejmuje działania mające na celu ograniczenie emisji CO2 i zużycia energii poprzez wprowadzanie wysokowydajnych urządzeń produkcyjnych, konsolidację linii produkcyjnych, a także przeprowadzanie diagnostyki energetycznej i opracowywanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii.

Technologia dla minimalizacji zanieczyszczenia środowiska

Redukcja emisji LZO

Lotne związki organiczne, które wytwarzają się w procesie produkcji, są poddawane adsorbcji i zagęszczane na adsorberach, a następnie spalane w bardzo wysokiej temperaturze w dopalaczu, w obecności środka katalizującego. W wyniku tego procesu do atmosfery uwalniane są wyłącznie związki nieszkodliwe dla środowiska.

Image